Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Vi ste ovde: Home Javne Ustanove Zabalj JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA ŽABALJ
Javno komunalno preduzeće Čistoća Žabalj Javno komunalno preduzeće Čistoća Žabalj Javno komunalno preduzeće Čistoća Žabalj Istaknut

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA ŽABALJ

31 Mart 2014 Autor 


 Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Žabalj je osnovano Odlukom o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Žabalj dana 20.12.2011. godine, a registrovano u Agenciji za privredne registre dana 21.04.2011. godine sa sedištem u Žablju, ulica Svetog Nikole 7, matičnim brojem preduzeća 20732580, PIB-om 107051272 i pretežnom delatnošću 3811:Sakupljanje otpada koji nije opasan.

    Preduzeće je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Žabalj, kao delatnosti od opšteg interesa.

    JKP "Čistoća" Žabalj obavlja sledeće konkretne delatnosti:

    - odvoženje komunalnog otpada, od dana 01.06.2011.godine, kako od individualnih domaćinstava, tako i od pravnih lica - kante za smeće zapremine 120 litara i kontejneri od 1100 litara;
    - iznošenje fekalnih voda, od dana 01.06.2011.godine;
    - zaštita useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, kao i poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje, od dana 03.05.2012. godine;
    - poslovi zoohigijeničarske službe (hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja), od dana 03.01.2012.godine.

    Na teritoriji opštine Žabalj do sada je podeljeno oko 4000 kanti, što predstavlja oko 60% ukupnih korisnika, tako da bi u budućem periodu prioritet bio da svako domaćinstvo, za početak, bude snabdeveno po jednom posudom za odlaganje smeća, a kasnije da se omogući i snabdevenost spram broja članova u domaćinstvu. Prilikom preuzimanja kante, potpisuje se Ugovor koji sadrži prava i obaveze građana koji dobijaju kante i JKP "Čistoće" Žabalj, koja daje kante na korišćenje. Pravo na besplatnu kantu ima svako domaćinstvo u individualnom tipu stanovanja koje koristi usluge iznošenja smeća i koje redovno izmiruje svoje obaveze.

    Uspešnost poslovanja preudzeća u mnogome zavisi od postavljenih ciljeva od kojih posebno se ističu: porast kvaliteta i kvantiteta usluga iznošenja i deponovanja smeća, odvoza fekalnih materija, poljočuvarskog poslovanja, kao i zoohigijene tj. cilj nam je da podignemo nivo javne higijene, zaštitimo životnu sredinu do nivoa bezbednog življenja u našoj opštini.

    U dosadašnjem poslovanju preduzeća samo funkcionisanje poslovanja, komunikacija sa stanovništvom (kao jedan od bitnijih faktora), kao i mehanizacija i celokupna opremljenost kojom raspolaže preduzeće dovedeno je na optimalni nivo. Preduzeće trenutno raspolaže sa dva specijalizovana vozila za odnošenje smeća- marke Mercedes-Benc Aksor 1824 i Mercedes-Benc Atego 816, jednim vozilom za odvoženje PET ambalaže – Ford tranzit, dve autocisterne – FAP 1620 i FAP 1414, kao i specijalizovanim vozilom za delatnost zoohigijeničarske službe – Piaggio Ape.

    Trenutno u JKP "Čistoća" Žabalj se nalazi 28 stalno i 3 povremeno zaposlena radnika. Dalja progresija i izmena kadrovske strukture vršiće se u skladu sa proširenjem i potrebama delatnosti preduzeća.
    Uvažavajući ponašanje građana u procesu sakupljanja i odlaganja otpada kao bitan element uspeha i održavanja čistoće u opštini, u program rada i razvoja našeg preduzeća uključena je i edukacija stanovništva u svim uzrastima od predškolske dece, učenika, studenata do domaćica. Cilj je da se koristeći sva sredstva informisanja, neposredno i posredno, utiče na svest građana u postupku odlaganja komunalnog smeća, šuta, zemlje, kabastog otpada, opasnog otpada, baštenskog i drugih vrsta otpada.

PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj